Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Żołnierz – osoba odbywająca lub pełniąca określony rodzaj czynnej służby wojskowej.

Żołnierz rezerwy – osoba, która złożyła przysięgę wojskową, posiada określony stopień wojskowy oraz została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej, ze służby kandydackiej, albo po odbyciu zajęć wojskowych w czasie trwania studiów, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Żołnierzami rezerwy są również osoby, które dotychczas nabyły ten tytuł pomimo nieodbywania służby wojskowej.

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie,o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie karana sądownie za przestępstwa popełnione umyślnie, wiek co najmniej 18 lat.

Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej i pełnią ją jako służbę stałą albo służbę kontraktową.

Służba kontraktowa – forma zawodowej służby wojskowej, polegająca na wykonywaniu obowiązków służbowych na podstawie kontraktu terminowego, zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby,a uprawnionym organem wojskowym. Kontrakty mogą być powtarzane, jednak łączny czas tej służby jest ograniczony do dwunastu lat.

Służba stała – forma zawodowej służby wojskowej, polegająca na wykonywaniu obowiązków służbowych po powołaniu do tej służby na czas nieokreślony,do osiągnięcia sześćdziesięciu lat życia lub wcześniejszego zwolnienia z tej służby w innych przypadkach.

 


POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 


Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 

1.       korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:

 • oficerów młodszych,
 • oficerów starszych,
 • generałów i admirałów,

 

2.       korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:

 • podoficerów młodszych,
 • podoficerów,
 • podoficerów starszych

    

3. korpus szeregowych zawodowych.

 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

do służby stałej - na czas nieokreślony;

do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.

 

Przyjęcie do służby kontraktowej następuje na podstawie kontraktu i dotyczy trzech korpusów, natomiast przyjęcie do służby stałej następuje na czas nieokreślony tylko w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

 

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

 

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

 

Do służby stałej można powołać:

 

1)             w korpusie oficerów zawodowych:

a)  oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

– posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

– posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

– pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

 

2) w korpusie podoficerów zawodowych:

a) podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

– posiada wykształcenie średnie,

– posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

– pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 

Do służby kontraktowej można powołać:

1) w korpusie oficerów zawodowychoficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

2) w korpusie podoficerów zawodowychpodoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

3) w korpusie szeregowych zawodowychżołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat, pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się  na okres 2 lat.

Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.

 

Szeregowi zawodowi, którzy pełnili zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej mają pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich.


 

PROCEDURY POWOŁANIA

DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej  zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala czy spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

a)    Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych  stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej;

b)    W przypadku braku wolnych stanowisk jeśli zainteresowane osoby wyrażają wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z ich kwalifikacjami;

c)    Po wyrażeniu zgody pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej;

d)    Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej;

e)    Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej;

f)      Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje zainteresowanym zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe;

g)    Po uzyskaniu zaświadczenia osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej;

h)     Do wniosku należy dołączyć:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
 • kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego,
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
 • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień,
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

i)       Wojskowy komendant uzupełnień po analizie złożonych dokumentów kieruje zainteresowanych  do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w  celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

 

j)      Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o powołanie do zawodowej  służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień doręcza powołanym skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe;

 

k)    Jednocześnie z doręczeniem skierowania wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia pracodawcę zatrudniającego osobę powołaną do zawodowej służby wojskowej, o powołaniu do ww. służby.

 

Szczegółowe informacje
dotyczące  zawodowej służby wojskowej 
można uzyskać w
Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach
w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 261 174 714


Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r., o służbie żołnierzy zawodowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 173).

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r., w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (j.t. Dz. U. 2015 r, poz. 1299).


  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach
Wesoła 29
25-353 Kielce
tel. 261174717
fax. 261174707
wkukielce@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.