Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje
Z KRONIKI WKU

Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Administracji Publicznej z dnia 20 stycznia 1945 roku na terenach nowo wyzwolonych utworzono Rejonowe Komendy Uzupełnień (RKU). W oparciu o powyższe zarządzenie Naczelny Dowódca Wojsk Polskich Rozkazem Organizacyjnym Nr 10/Org. z dnia 20 stycznia 1945 roku powołał Rejonową Komendę Uzupełnień Kielce, która swoim zasięgiem działania obejmowała: miasto i powiat Kielce, powiat Opoczno, Jędrzejów i Końskie. RKU Kielce miała swoją siedzibę przy ul. Wesołej 29 w Kielcach.

W 1951 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w RKU i zmiana nazwy na Wojskową Komendę Rejonową (WKR) Kielce. W województwie powstało kilka komend rejonowych. W wyniku reorganizacji, w zasięgu działania administracyjnego WKR Kielce pozostały: miasto i powiat Kielce i miasto Skarżysko-Kamienna, a organizacyjnie została podporządkowana Wojskowej Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie. W 1956 roku nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne WKR, w wyniku których utworzono WKR Kielce-Miasto administrującej miastami: Kielce i Skarżysko-Kamienna oraz WKR Kielce-Powiat administrującej powiatem kieleckim. W 1966 roku dokonano reorganizacji dotychczasowego systemu pracy WKR. Na podstawie Rozkazu Szefa WSzW nr 12/OTK z dnia 27.01.1966 roku został powołany Powiatowy Sztab Wojskowy, w skład którego weszła, jako podległy  i integralny organ Wojskowa Komenda Rejonowa.
 
Z dniem 01 sierpnia 1975 roku Rozkazem Personalnym Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 088 z dnia 05 lipca 1975 roku została powołana Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) Kielce. Jednocześnie zakończył działanie Powiatowy Sztab Wojskowy, a większość terenu administrowanego przejęła WKU Kielce.
 
W lutym 1990 roku powołano drugą wojskową komendę uzupełnień i nastąpił nowy podział terytorialnego zasięgu działania WKU Kielce, której nadana została nazwa Wojskowa Komenda Uzupełnień Kielce-Śródmieście. Swoim zasięgiem działania terytorialnego objęła miasto Kielce i 19 gmin powiatu kieleckiego.
Od dnia 01 stycznia 1992 roku do dnia 31 grudnia 1998 roku WKU Kielce-Śródmieście podlegała Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego, a od 01 grudnia 1998 roku Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Rozkazem Szefa WSzW w Kielcach nr PF-19 z dnia 08 października 2002 roku w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w wojskowych komendach uzupełnień od dnia 01 listopada 2003 roku, WKU Kielce-Śródmieście rozpoczęła działalność w nowych strukturach organizacyjnych i administrowała centralną częścią województwa świętokrzyskiego o łącznej powierzchni 2359 km2, którą zamieszkiwało 407083 osób. Terytorialny zasięg działania WKU obejmował obszar dwóch powiatów: m. Kielce (na prawach powiatu) i powiat ziemski kielecki oraz 20 organów samorządu terytorialnego, w tym UM - 1, UMiG – 4, UG -15.

Na podstawie przepisów prawnych rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, z dnia 04 marca 2010 roku, z dniem 31 grudnia 2010 roku została zniesiona Wojskowa Komenda Uzupełnień Kielce - Śródmieście, a z dniem 1 stycznia 2011 r. została utworzona Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, która przejęła część zadań oraz jest następcą prawnym zniesionych wojskowych komend uzupełnień w Województwie Świętokrzyskim.

Utworzona z dniem 01 stycznia 2011 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach realizuje zadania określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i przywołanym wyżej rozporządzeniu na obszarze miasta Kielce i powiatów: kieleckiego, włoszczowskiego, koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego. WKU w Kielcach administruje obszarem o powierzchni 5321,43 km2, co stanowi 45 % powierzchni Województwa Świętokrzyskiego. Na administrowanym terenie mieszka ogółem 703900 osób oraz funkcjonuje 49 organów samorządu terytorialnego, w tym UM -3, SP – 5, UMiG – 11, UG -30.
 
 
Wojskowi Komendanci Uzupełnień w Kielcach od 1975 roku:
 
1975 - 1978 ppłk Zygmunt CHOJNACKI

     

1978-1984 ppłk Ignacy ŚLUZEK

1984-1991 ppłk Józef DZIELSKI

1991-1997 ppłk Stanisław KROPIWNICKI

1997-1998 ppłk Franciszek FIDOR

1998-1999

(cz.p.o)

ppłk Andrzej NOWACKI