Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Warunki i tryb powoływania

 Służba przygotowawcza w skróconym trybie

Weszły w życie niezbędne uregulowania, które pozwolą absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, odbyć tę formę służby wojskowej w trybie skróconym. Kandydat do służby przygotowawczej będzie dołączał do wniosku dokument uprawniający go do odbywania służby przygotowawczej w trybie skróconym, wydany przez szkolę, organizację pozarządową, zaświadczający ukończenie szkolenia w zakresie minimum programowego określonego w decyzji Ministra Obrony Narodowej. W przypadku braku możliwości powołania w tym trybie, będzie mógł być powołany do odbycia tej służby w trybie powszechnie obowiązującym. Wojskowy Komendant Uzupełnień będzie realizował powoływanie do szkolenia w ramach służby przygotowawczej w skróconym trybie, po uregulowaniach w odrębnym trybie, obejmujących informacje o liczbach, terminach i jednostkach szkolnictwa wojskowego, w których realizowane będzie takie szkolenie, po podjęciu decyzji w sprawie.


Szczegółowe warunki i tryb  powoływania do służby przygotowawczej.

 

       Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.


Do wniosku załącza następujące dokumenty:

1) odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

2) odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecz­nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa jak wyżej.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów, o których mowa jak wyżej, okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, w zaświadczeniu musi być zawarta informacja, w którym roku planowany jest termin ukończenia studiów (dzień, miesiąc, rok).


Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek, obejmuje:


1) analizę złożonych dokumentów;

2) sprawdzenie przez wojskowego komendanta uzupełnień w trybie zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej była karana za przestępstwo umyślne - jeżeli zachodzi taka konieczność;


3) rozmowę kwalifikacyjną;

4) wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów, a także w przypadku osób będących studentem szkoły wyższej- kierunek i rodzaj studiów.
 
    
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy,  a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:
  
1) Zbieżność posiadanego wykształcenia z kierunkiem szkolenia wojskowego;
2) wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów;
3) wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
4) potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.


Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający:

1) predyspozycje do kształcenia w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia na potrzeby określonego korpusu;
2) motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Po otrzymaniu rekomendacji, ochotnik jest kierowany do:

1) wojskowej komisji lekarskiej (w przypadku braku orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej):
   a) w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
   b) ponadto, w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
2) wojskowej pracowni psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.


Postępowanie prowadzone w sprawie powołania do służby przygotowawczej ochotnika jest umarzane, w przypadku:
 
1) negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
2) niestawienia się do wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub na rozmowę kwalifikacyjną w określonym terminie i miejscu.


Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

1) na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń lub kwiecień;
2) na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów -  w miesiącach: luty lub lipiec;
3) na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych -  w miesiącach: styczeń, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień lub październik;
4) na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach - w lipcu.
 
Każdorazowo terminy turnusów w danym roku kalendarzowym są zamieszczane na stronie internetowej WKU w zakładce służba przygotowawcza.


Czas trwania kształcenia żołnierza służby przygotowawczej obejmuje następujące okresy:
 
1) okres kształcenia podstawowego;
2) okres kształcenia specjalistycznego, w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku żołnierza kształconego na potrzeby korpusu oficerów albo podoficerów.


Na zakończenie kształcenia, żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną  odpowiednio egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej:
 
1) końcowy - kształcący się na szeregowego;
2) na podoficera - kształcący się na podoficera;
3) na oficera - kształcący się na oficera.


Żołnierzowi, który zdał egzamin nadawana jest specjalność wojskową, zgodnie z którą był kształcony i jest mianowany na stopień wojskowy:
 
1) starszego szeregowego (starszego marynarza) - z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu podoficerów;
2) kaprala - z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień oficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu oficerów.
 
Żołnierz pełniący służbę przygotowawczą w ramach kształcenia na potrzeby korpusu oficerów może być mianowany na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) - przez komendanta, nie wcześniej niż po upływie połowy czasu trwania służby przygotowawczej, za uzyskiwanie pozytywnych wyników w szkoleniu i dyscyplinie.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów 261-174-712, 261-174- 713, 261-174-723.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach
Wesoła 29
25-353 Kielce
tel. 261174717
fax. 261174707
wkukielce@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.