Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WARUNKI NABORU NA STUDIA MEDYCZNE

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wydział wojskowo - lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego:

Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach:

a) etap pierwszy dotyczący określenia, czy osoba ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo - Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej spełnia warunki do powołania do służby kandydackiej w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego. Etap ten będzie przeprowadzany centralnie w WSOWL we Wrocławiu;

b) etap drugi dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na wydział wojskowo-lekarski, kierunek lekarski odbywać się będzie na Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi zgodnie z warunkami i trybem naboru określonym przez Senat Uczelni.

Osoby starające się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mają obowiązek:

a) przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 15 maja każdego roku:

• dokonać rejestracji na stronie internetowej WSOWL;
• złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
•  wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza),
• życiorys,
• odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał),
Ponadto:
•  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) - dokument można dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie kwalifikacyjne (egzamin) w WSOWL (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Od maja należy dokonywać także wymaganej rejestracji online na stronie Wydziału Wojskowo- Lekarskiego (kierunek studiów – lekarski) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, celem zgłoszenia swojej kandydatury na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.
W dniu postępowania kwalifikacyjnego - stawiennictwa na egzamin wstępny w WSOWL we
Wrocławiu kandydaci na żołnierza zawodowego zobowiązani są złożyć dodatkowo następujące dokumenty:
• świadectwo dojrzałości – odpis;
• informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
• 1 zdjęcie legitymacyjne;
• kserokopię dowodu osobistego;
• inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości
języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu dokumentów,

 Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej - do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Do postępowania rekrutacyjnego na szczeblu WSOWL we Wrocławiu (w dniu egzaminu) zostaje dopuszczona osoba:

• posiadająca świadectwo dojrzałości (oryginał) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych;
• posiadająca pozytywne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej (kategoria „Z”) oraz pozytywną opinię z poradni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia
zawodowej służby wojskowej;
• niekarana sądownie;
• która dokonała opłaty rekrutacyjnej, poświadczonej dowodem wpłaty.

Podstawą do ustalenia, czy osoba ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na UM w Łodzi w ramach limitu miejsc MON spełnia warunki do powołania do służby kandydackiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz przejścia do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego (na szczeblu Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi) jest:
• zaliczony sprawdzian sprawności fizycznej (sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za
pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 1 punkt z każdej konkurencji
objętej sprawdzianem lub uzyska co najmniej 10 punktów łącznie ze wszystkich
konkurencji,
• zaliczony test znajomości języka angielskiego jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego lub wynik punktowy egzaminu maturalnego z języka angielskiego (test znajomości języka angielskiego uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 40 punktów);
• pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska minimum 1 punkt).

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach
Wesoła 29
25-353 Kielce
tel. 261174717
fax. 261174707
wkukielce@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.